یاتاقان ثابت چانگان CS35

یاتاقان ثابت چانگان CS35